"> ناصر کسرائی – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

برچسب:ناصر کسرائی

آوریل 6, 2020 مدارهای پالس و دیجیتال ( تکنیک پالس )

مجموعه فیلم های آموزشی مدارهای پالس و دیجیتال ( تکنیک پالس )

آوریل 5, 2020 الکترونیک 3 کارشناسی

مجموعه فیلم های آموزشی درس الکترونیک 3 مقطع کارشناسی تدریس ناصر کسرائی (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

آوریل 4, 2020 الکترونیک 2 کارشناسی

مجموعه فیلم های آموزشی درس الکترونیک 2 مقطع کارشناسی تدریس ناصر کسرائی (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )