ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ماه: دی ۱۴۰۲

دی ۵, ۱۴۰۲ گزارش درخصوص خودروهای هیدروژنی و الکتریکی

دانلود فایل PDF گزارش درخصوص خودروهای هیدروژنی و الکتریکی همچنین جهت مطالعه متن می توانید به سایت تبریز آزما مقاله…