ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

کنتور برق

  • محصول: کنتور برق
  • شرکت: تبریز آزما
  • تولید: کارخانه تبریز آزما
  • دسته بندی: تولید-ابزاردقیق