"> پروژه های برقی نمودن قطار – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

پروژه های برقی نمودن قطار

  • پروژه: طراحی و اجرای پروژه های برق نمودن قطار
  • شرکت: سازه های نوین تبریز
  • اجرا شده: تبریز- آذر شهر ، تهران مشهد
  • دسته بندی: پروژه ها