ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

پروژه های برقی نمودن قطار

  • پروژه: طراحی و اجرای پروژه های برق نمودن قطار
  • شرکت: سازه های نوین تبریز
  • اجرا شده: تبریز- آذر شهر ، تهران مشهد
  • دسته بندی: پروژه ها