ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نیرورسانی و مانیتورینگ

  • پروژه: نیرورسانی و طراحی و اجرای مانیتورینگ
  • شرکت: سازه های نوین تبریز
  • اجرا شده: پالایشگاه خزرنفت ارس
  • دسته بندی: موسیقی