ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نیرورسانی و روشنایی

  • پروژه: نیرورسانی و روشنایی به منطقه ویژه اقتصادی سهلان
  • شرکت: سازه های نوین تبریز
  • اجرا شده: منطقه ویژه اقتصادی سهلان
  • دسته بندی: پروژه
مشاهده دمو