"> طراحی و اجرا – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

طراحی و اجرا

  • طراحی و اجرا: انفورماتیک سنتال
  • پشتیبانی و نگهداری: انفورماتیک سنتال
  • کارفرما: هلدینگ سنتال
  • تخصص: شبکه نظارت و اجرا
مشاهده دمو