ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

طراحی و اجرا

  • طراحی و اجرا: انفورماتیک سنتال
  • پشتیبانی و نگهداری: انفورماتیک سنتال
  • کارفرما: هلدینگ سنتال
  • تخصص: شبکه نظارت و اجرا
مشاهده دمو