ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

پیش بینی تورم تا پایان آبان ۱۴۰۰۰

آبان ۲۲, ۱۴۰۰ متفرقه
پیش بینی تورم تا پایان آبان ۱۴۰۰۰

در این گزارش نرخ تورم به تفکیک شاخص

بخش های صنایع، خدمات، شاخص بهای مصرف کننده

و شاخص بهای تولید کننده تا پایان ۱۴۰۰با

مدل UVARو تورم بلند مدت پیش بینی شده است.

لینک دانلود : پیش بینی تورم تا پایان آبان ۱۴۰۰۰